Operator telekomunikacyjny INTERKAR przystępuje do kolejnego etapu związanego z budową infrastruktury teleinformatycznej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, dedykowanej dla mieszkańców miejscowości Chwaszczyno.
Całość inwestycji chcemy zrealizować w kilku krokach, poczynając od III kwartału 2018 roku i kończąc całość w roku 2019.
Na obecnym etapie musimy rozeznać, gdzie potrzeby są największe aby w tych miejscach rozpocząć budowę poszczególnych odcinków światłowodowej sieci telekomunikacyjnej w pierwszej kolejności.

Budowa sieci w działkach drogowych nie wiąże się z żadnym wydatkiem dla mieszkańców.
Niniejsza deklaracja nie zobowiązuje mieszkańców do podpisania umowy, wyraża jedynie potencjalne zainteresowanie przyszłym podłączeniem do sieci.

DEKLARACJA PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
DO ŚWIATŁOWODOWEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
NA TERENIE SOŁECTWA CHWASZCZYNO

Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres email:
Adres korespondencyjny:
Przyłączenie do sieci dla nieruchomości:
Miejscowość: Ulica: Nr budynku: Nr działki
Wyślij potwierdzenie złożenia deklaracji na podany wyżej adres email
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail, telefonu, spersonalizowanych zgodnie z treścią mojego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. 'f' RODO).
Zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną
Karol Dziecielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INTERKAR KOMPUTER . SERWIS Karol Dziecielski w Redzie (84-240), przy ul. Św. Wojciecha 20,
NIP: 9580953536, REGON: 191818123, dalej jako . Administrator., informuje, że:
a) jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,
b) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
. telefonicznie, pod numerem telefonu: (58) 678-76-02
. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@interkar.pl
. listownie i osobiście pod adresem Administratora danych: INTERKAR KOMPUTER . SERWIS Karol Dziecielski w Redzie (84-240), ul. Św. Wojciecha 20.
c) Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową (iii) poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,
e) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/i zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,
f) nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
h) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.